І. А. Волкова, О. Ю. Калініна 24 страница

Предыдущая11121314151617181920212223242526Следующая

7107 Інші комісійні витрати за операціями з клієнтами

708 Комісійні витрати за операціями з фінансовими інструментами для потреб банку

7108 Комісійні витрати за операціями з цінними паперами для потреб банку

7109Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та на ринку банківських металів для потреб банку

7110 Комісійні витрати за позабалансовими операціями з фінансовими інструментами для потреб банку

7111 Комісійні витрати за операціями з іншими фінансовими інстру­ментами для потреб банку

709 Комісійні витрати за операціями з філіями та іншими установами банку 7180 Комісійні витрати за операціями з філіями та іншими установами

банку

72 Збитки від торговельних операцій 720 Збитки від торговельних операцій

7200Збитки від торгівлі цінними паперами на продаж

7201Збитки від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами

7202 Збитки від торговельних операцій з іншими фінансовими інстру­ментами

73 Інші банківські операційні витрати 730 Інші банківські операційні витрати

7300 Витрати від отриманих консультаційних послуг фінансового ха­рактеру

7301Штрафи, пені, що сплачені за банківськими операціями

7302Інші банківські операційні витрати

74 Інші небанківські операційні витрати

740 Витрати на утримання персоналу

7400 Заробітна плата

7401 Премія

7402 Матеріальна допомога

7403 Нарахування на виплату персоналу

741 Сплата податків та інших обов’язкових платежів крім податку на прибуток

7404 Сплата податків та інших обов’язкових платежів крім податку на прибуток

742 Витрати на утримання та експлуатацію основних засобів та нема­теріальних активів

7420 Поточний ремонт

7421 Орендні платежі

7422 Витрати на комунальні послуги

7423 Утримання транспорту

7424 Амортизація

7425 Витрати на обслуговування комп’ютерних систем та програмного забезпечення

743 Інші експлуатаційні витрати

7430 Витрати на телекомунікації

7431 Господарські витрати

7432 Витрати на охорону

744 Інші небанківські операційні витрати

7450 Витрати на аудит

7451 Витрати на підготовку кадрів

7452 Витрати на відрядження

7453 Витрати на спецодяг

7454 Представницькі витрати

7455 Витрати на маркетинг та рекламу

7456 Спонсорство та доброчинність

7457 Штрафи, пені, що сплачені за господарськими операціями

7458 Інші небанківські операційні витрати

75 Відрахування в резерви 770 Відрахування в резерви

7700 Відрахування в резерв під заборгованість інших банків

7701 Відрахування в резерв під заборгованість за наданими кредитами клієнтам7702 Відрахування в резерв під знецінення цінних паперів на продаж

7703 Відрахування в резерв під знецінення цінних паперів на інвестиції

7704 Відрахування в резерв під можливі втрати за дебіторською забор­гованістю банку

7705 Відрахування в інші резерви

76 Непередбачені витрати 780 Непередбачені витрати 7800 Непередбачені витрати

77 Податок на прибуток 790 Податок на прибуток

7900 Податок на прибуток

7901 АП Відстрочений податок на прибуток

8Управлінський облік

9Позабалансові рахунки

90 Зобов’язання і вимоги за всіма видами гарантій

900 Гарантії та поручительства, що надані банкам

9000 А Підтверджені акредитиви, що надані банкам

9001 А Акцепти, що надані банкам

9002 А Інші види гарантій, поручительств, що надані банкам

901 Гарантії, отримані від банків

9003 П Гарантії, отримані від банків

902 Гарантії, надані клієнтам

9020 А Гарантії за позиками, що надані клієнтам

9021 А Інші гарантії, що надані клієнтам

903 Гарантії та поручительства, що отримані від клієнтів

9022 П Гарантії та поручительства, що отримані від клієнтів

904 Сумнівні гарантії та поручительства

9090 А Сумнівні гарантії, що надані банкам

9091 А Сумнівні гарантії, що надані клієнтам

91 Зобов’язання і вимоги за кредитами і депозитами

905 Зобов’язання з кредитування, які надані банкам 9100 А Зобов’язання з кредитування, які надані банкам

906 Зобов’язання з кредитування, які отримані від банків 9110 П Зобов’язання з кредитування, які отримані від банків

907 Зобов’язання з кредитування, які надані клієнтам

9120 А Непокриті акредитиви

9121 А Інші зобов’язання з кредитування, які надані клієнтам

908 Зобов’язання за депозитами, що отримані від клієнтів

9122 П Зобов’язання за депозитами, що отримані від клієнтів

92 Зобов’язання і вимоги за операціями з цінними паперами

920 Зобов’язання за цінними паперами до отримання

9200 А Зобов’язання за цінними паперами, які продані за операціями Репо з поставкою

9201 А Зобов’язання за цінними паперами, які куплені на первинному ринку

9202 А Інші зобов’язання за цінними паперами до отримання

921 Зобов’язання за цінними паперами до постачання

9203 П Зобов’язання за цінними паперами, які куплені за операціями Репо з поставкою

9204 П Зобов’язання за цінними паперами, які продані на первинному ринку

9205 П Інші зобов’язання за цінними паперами до постачання

93 Зобов’язання і вимоги за твердими угодами за операціями з валю­тою та банківськими металами

930 Операції з валютою та банківськими металами за умовами спот

9300 А Валюта та банківські метали, які куплені за умовами спот

9301 П Валюта та банківські метали, які продані за умовами спот

931 Операції з валютою та банківськими металами за умовами форвард

з метою хеджування

9310 А Валюта та банківські метали, які куплені за умовами форвард з метою хеджування

9311 П Валюта та банківські метали, які продані за умовами форвард з метою хеджування

932 Інші операції з валютою та банківськими металами за умовами форвард

9320 А Валюта та банківські метали, які куплені за іншими операціями за умовами форвард

9321 П Валюта та банківські метали, які продані за іншими операціями за умовами форвард

933 Позабалансова позиція банку щодо іноземної валюти та банківсь­ких металів

9380 АП Позабалансова позиція банку щодо іноземної валюти та бан­ківських металів

9381 АП Еквівалент позабалансової позиції банку щодо іноземної ва­люти та банківських металів

9382 АП Нереалізований результат переоцінки позабалансової позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів

934 Сумнівні зобов’язання за купленою валютою та банківськими ме­талами

9390 А Сумнівні зобов’язання за купленою валютою та банківськими металами

94 Зобов’язання і вимоги за умовними угодами за операціями з валю­тою та банківськими металами та за твердими і умовними угодами за ін­шими фінансовими інструментами

935 Тверді операції з іншими фінансовими інструментами з метою хе­джування

9410 А Куплені тверді контракти хеджування за іншими фінансовими інструментами

9411 П Продані тверді контракти хеджування за іншими фінансовими інструментами

936 Інші тверді операції за іншими фінансовими інструментами

9420 А Куплені тверді контракти за іншими операціями, за іншими фі­нансовими інструментами

9421 П Продані тверді контракти за іншими операціями, за іншими фі­нансовими інструментами

937 Умовні операції з валютою, банківськими металами та іншими фі­нансовими інструментами з метою хеджування

9430 А Куплені умовні контракти хеджування

9431 П Продані умовні контракти хеджування

938 Інші умовні операції з валютою, банківськими металами та іншими фінансовими інструментами

9440 А Куплені умовні контракти за іншими операціями, за іншими фінансовими інструментами

9441 П Продані умовні контракти за іншими операціями, за іншими фінансовими інструментами

939 Сумнівні зобов’язання за іншими позабалансовими фінансовими інструментами

9490 А Сумнівні зобов’язання за іншими позабалансовими фінансови­ми інструментами

95 Інші зобов’язання і вимоги

940 Отримана застава

9500 А Застава, при якій предмет застави залишається у заставника

9501 А Застава, при якій предмет застави передається банку

941 Надана застава

9510 П Надана застава

96 Списана кредиторська заборгованість та кошти до повернення

960 Несплачені в строк відсотки за кредитами

9600 А Несплачені в строк відсоткиза кредитами банків

9601 А Несплачені в строк відсоткиза кредитами клієнтів

961 Борги, списані у збиток

9610 А Борги банків, які списані у збиток

9611 А Борги інших клієнтів, які списані у збиток

962 Кошти до повернення

9620 А Валютні кошти підприємств, організацій, міністерств, відомств і Кабінету Міністрів України, що знаходяться на рахунках у Зовнішеконо- мбанку Росії

97 Цінні папери та матеріальні цінності клієнтів

970 Цінні папери та матеріальні цінності клієнтів у довірчому управ­лінні

9700 А Цінні папери клієнтів у довірчому управлінні

9701 А Інші активи клієнтів у довірчому управлінні

9702 А Цінні папери на зберіганні

9703 А Інші активи на зберіганні

971 Документи з приватизації — житлові чеки

9710 А Розрахунки з емісії приватизаційних житлових чеків

9711 А Житлові чеки в установах Ощадного банку України

9712 А Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації

9713 А Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим

9714 А Розрахунки житловими чеками з позабюджетними фондами приватизації адміністративно-територіальних одиниць

9715 А Розрахунки установ Ощадного банку України за житловими чеками

9716 А Житлові чеки, акумульовані на рахунках фінансових посередників

9717 Житлові чеки, акумульовані для розрахунків за придбані об’єкти приватизації

972 Документи з приватизації — майнові сертифікати

9720 А Розрахунки з емісії приватизаційних майнових сертифікатів

9721 А Майнові сертифікати в установах Ощадного банку України

9722 А Розрахунки майновими сертифікатами з позабюджетним Дер­жавним фондом приватизації

9723 А Розрахунки майновими сертифікатами з позабюджетним Дер­жавним фондом приватизації Автономної Республіки Крим

9724 А Розрахунки майновими сертифікатами з позабюджетним фон­дом приватизації адміністративно-територіальних одиниць

9725 А Розрахунки установ Ощадного банку України за майновими сертифікатами

9726 А Бланки приватизаційних майнових сертифікатів

9727 А Приватизаційні майнові сертифікати, акумульовані на рахунках фінансових посередників для приватизації майна

9728 Майнові сертифікати, акумульовані для розрахунків за привати­зоване житло

973 Документи з приватизації — земельні бони

9730 А Земельні бони в установах Ощадного банку України

9731 А Розрахунки земельними бонами з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим

9732 А Розрахунки земельними бонами з позабюджетним фондом при­ватизації адміністративно-територіальних одиниць

9733 А Розрахунки установ Ощадного банку України за земельними бонами

9734 А Земельні бони, акумульовані на рахунках фінансових посеред­ників

974 Інші розрахунки

9740 А Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації за придбане майно

9741 А Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим за придбане майно

9742 А Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць за придба­не майно

9743 А Розрахунки приватизаційними майновими сертифікатами з по­забюджетним Державним фондом приватизації за приватизоване житло

9744 А Розрахунки приватизаційними майновими сертифікатами з по­забюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим за приватизоване житло

9745 А Розрахунки приватизаційними майновими сертифікатами з по­забюджетним Державним фондом приватизації адміністративно- територіальних одиниць за приватизоване житло

975 Документи з приватизації — компенсаційні сертифікати

9750 А Компенсація грошових заощаджень сертифікатами

9751 А Сума нарахованої компенсації грошових заощаджень в устано­вах Ощадного банку України

9752 А Компенсаційні сертифікати, що обертаються на ринку

9753 А Компенсаційні сертифікати, що запропоновані для продажу на біржі

9754 А Компенсаційні сертифікати, що зберігаються в установах банків

9755 А Розрахунки компенсаційними сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації

9756 А Розрахунки компенсаційними сертифікатами з позабюджетним фондом приватизації Автономної Республіки Крим

9757 А Розрахунки компенсаційними сертифікатами з позабюджетним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць

976 Різні цінності і документи з приватизації в дорозі

9760 А Різні цінності і розрахункові документи за придбаними об’єктами приватизації, надіслані

9761 А Бланки з приватизації в дорозі

98 Облік інших засобів, цінностей та документів

980 Документи за розрахунковими операціями

9800 А Розрахункові документи за факторинговими операціями

9801 А Розрахункові документи, що чекають акцепту до сплати

9802 А Покриті акредитиви до сплати

9803 А Розрахункові документи, не сплачені в строк

9804 А Розрахункові документи, не сплачені з вини банку

981 Інші цінності і документи

9810 А Нерозібрані посилки з цінностями

9811 А Отримані дозволи на випуск цінних паперів

9812 А Погашені цінності

9813 А Інші цінності і документи

982 Бланки цінних паперів та інші бланки

9814 А Бланки цінних паперів та інші бланки

983 Документи і цінності, надіслані та прийняті на інкасо

9830 А Документи і цінності, прийняті на інкасо

9831 А Документи і цінності, надіслані на інкасо

984 Операції за основними засобами 9840 А Орендовані основні засоби

985 Кошти на будівництво, які передані в порядку пайової участі 9850 А Кошти на будівництво, які передані в порядку пайової участі

986 Цінності в підзвіті та в дорозі

9890 А Цінні бланки в підзвіті

9891 А Цінні бланки в дорозі

9892 А Інші цінності в підзвіті

9893 А Інші цінності в дорозі

99 Контррахунки

987 Контррахунки для рахунків розділів 90-95

988 Контррахунки для рахунків розділів 96-98

1 За номером йде ознака синтетичного рахунка: А — активний, П — пасивний, АП — активно-пасивний.
Затверджено

постановою Правління Національного

банку України

від 17 червня 2004 р. № 280

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

26 липня 2004 р. за № 919/9518

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України

Із змінами і доповненнями, внесеними

постановами Правління Національного банку України

від 17 листопада 2004 року № 556,

від 16 червня 2005 року № 222,

від 3 жовтня 2005 року № 359,

від 1 грудня 2005 року № 457,

від 6 березня 2006 року № 76,

від 13 грудня 2006 року № 457,

від 22 червня 2007 року № 229,

від 31 серпня 2007 року № 310

(З 1 січня 2009 року до цієї Інструкції будуть внесені зміни згідно з по­становою Правління Національного банку України від 27 грудня 2007 ро­ку № 482)

Загальні положення

1. План рахунків бухгалтерського обліку банків України (далі — План рахунків) — це систематизований перелік рахунків бухгалтерського облі­ку, що використовується для детальної та повної реєстрації всіх банківсь­ких операцій з метою забезпечення потреб складання фінансової звітності.

2. План рахунків розроблено відповідно до загальноприйнятих у між­народній практиці принципів і міжнародних стандартів та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та є обов’язковим для вико­ристання банками України.

3. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України (далі — Інструкція) встановлює порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку, визначає характеристику і коротке призначення рахунків для відображення інформації за типовими операціями.

За рахунками Плану рахунків відображаються операції, що визначені законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами На­ціонального банку України, відповідно до їх економічної суті.

4. В Інструкції терміни вживаються в такому значенні: дебіторська заборгованість — це сума вимог банку до юридичних і фі­зичних осіб на певну дату щодо отримання активів, послуг тощо;

капітал банку — залишкова вартість активів банку після вирахування всіх його зобов’язань;

контрактивні рахунки — це контрарні рахунки, які використовуються для регулювання показників активних рахунків. Відображення операцій за цими рахунками здійснюється за методами відображення операцій за па­сивними рахунками;

контрпасивні рахунки — це контрарні рахунки, які використовуються для регулювання показників пасивних рахунків. Відображення операцій за цими рахунками здійснюється за методами відображення операцій за ак­тивними рахунками;

контрарні рахунки — це рахунки бухгалтерського обліку, показники яких використовуються для регулювання оцінки об’єктів обліку, які відо­бражені в інших рахунках;

кредиторська заборгованість — це сума зобов’язань банку юридичним і фізичним особам на певну дату щодо надання активів, послуг тощо;

транзитні рахунки — рахунки, що використовують для обліку плате­жів на час до перерахування їх за призначенням згідно з нормативно- правовими актами або договорами.

5. Балансові рахунки в Плані рахунків класифікуються за типами конт­рагентів, характером операцій і ступенем ліквідності активів і зобов’язань.

6. План рахунків забезпечує мультивалютний облік операцій, суть яко­го полягає в обліку операцій в іноземній валюті за тими самими рахунка­ми, що і операцій у гривні.

7. Управлінський облік здійснюється за рахунками класу 8. Банки са­мостійно встановлюють внутрішні правила управлінського обліку.

8. Аналітичний облік є складовою системи бухгалтерського обліку, що надає детальну інформацію про кожного контрагента та кожну операцію. Ведення аналітичного обліку забезпечується за допомогою аналітичних рахунків. Відкриття аналітичних рахунків передбачає наявність обов’я­зкових параметрів згідно з вимогами Національного банку України. Дода­ткова інформація, що необхідна для складання звітності та управління ба­нком, забезпечується за допомогою додаткових параметрів, які визнача­ються банком самостійно.

Вимоги до нумерації рахунків аналітичного обліку наведено в додатку до Інструкції.

(пункт 8 у редакції постанови Правління Національного банку України від 13.12.2006 р. № 457)

9. У Плані рахунків наведені номери та найменування синтетичних ра­хунків II, III, IV порядків, що забезпечують запис інформації про наявність і рух активів, зобов’язань, капіталу та результати від операційної, інвести­ційної та фінансової діяльності банків. Першою цифрою номера визначено клас рахунків.

План рахунків складається з дев’яти класів:

Клас 1. Казначейські та міжбанківські операції.

Клас 2. Операції з клієнтами.

Клас 3. Операції з цінними паперами та інші активи і зобов’язання.

Клас 4. Фінансові та капітальні інвестиції.

Клас 5. Капітал банку.

Клас 6. Доходи.

Клас 7. Витрати.

Клас 8. Управлінський облік.

Клас 9. Позабалансові рахунки.

Кожний клас розподілений на:

рахунки II порядку (двозначні — розділ);

рахунки III порядку (тризначні — група);

рахунки IV порядку (чотиризначні — балансовий рахунок).

10. Клас 1 Плану рахунків призначений для відображення в обліку вза­ємовідносин між Національним банком України та банками України, між банками України та іноземними банками, у тому числі операції з готівкою, банківськими металами, кредитами, депозитами та цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, тощо.

У цьому класі обліковуються казначейські та міжбанківські операції банків.

До міжбанківських операцій належать кредитні та депозитні операції між банками, ведення кореспондентських рахунків, безготівкові розрахун­ки між банками, що обумовлені виконанням платежів клієнтів або власни­ми зобов’язаннями одного банку перед іншим та іншими операціями згід­но із законодавством України.

У розділі «Банківські метали» обліковуються дорогоцінні метали, які визначені як банківські згідно з нормативно-правовими актами Національ­ного банку України. Інші дорогоцінні метали (лом, вироби з дорогоцінних металів) обліковуються в групі рахунків класу 3 «Запаси матеріальних цінностей». У цьому розділі не повинні обліковуватися дорогоцінні мета­ли, які зберігаються за дорученням третьої сторони, такі дорогоцінні мета­ли обліковуються за позабалансовими рахунками.

У розділах «Кошти у Національному банку України» та «Кошти Наці­онального банку України» відображаються активи та зобов’язання банку за операціями з Національним банком України. На кореспондентському рахунка банку в Національному банку України обліковуються також обов’язкові резерви банку.

11. У класі 2 Плану рахунків відображаються операції з клієнтами, зо­крема операції за розрахунками, наданими кредитами та залученими вкла­дами (депозитами). Рахунки цього класу використовуються для обліку операцій за розрахунками з клієнтами (крім банків) — суб’єктами госпо­дарювання, органами державної влади та самоврядування, фізичними осо­бами.

За рахунками суб’єктів господарювання обліковуються кошти юриди­чних осіб та фізичних осіб — підприємців.

12. За класом 3 Плану рахунків відображаються операції з цінними па­перами (окрім цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, та інвестицій в асоційовані та дочірні компанії), обліковуються запаси товарно-матеріальних цінностей, сформовані банківські резерви, субординований борг, розрахунки між філіями одного банку, позиція бан­ку за іноземною валютою та банківськими металами тощо.

Рахунки 39 розділу «Розрахунки між філіями банку» призначені для здійснення розрахунків між філіями банку. У зведеному балансі банку — юридичної особи на звітну дату залишки за активними рахунками розділу повинні дорівнювати залишкам за пасивними рахунками розділу.

(абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 22.06.2007 р. № 229)

13. У класі 4 відображаються інвестиції банку в асоційовані та дочірні компанії, операції з основними засобами і нематеріальними активами.

14. За рахунками класу 5 відображається капітал банку, який включає статутний капітал, емісійні різниці, загальні резерви та інші фонди, ре­зультати минулих років, результати переоцінки.

Рахунки цього класу можуть кореспондувати з дебіторами, кредитора­ми та рахунками готівкових коштів у разі сплати дивідендів, викупу акцій (часток, паїв) в акціонерів (учасників) банку, збільшення капіталу банку шляхом переоцінки активів, з рахунками класів 6 та 7 під час формування фінансового результату діяльності банку за звітний рік. В іншому випадку рахунки класу 5 кореспондують тільки між собою.

15. Доходи та витрати банку відображаються відповідно за рахунками класу 6 «Доходи» та класу 7 «Витрати» незалежно від порядку їх оподат­кування.

Банки в обліковій політиці самостійно визначають порядок формуван­ня аналітичних рахунків за балансовими рахунками класу 6 «Доходи» і класу 7 «Витрати» внутрішнього плану рахунків.

Під час формування фінансового результату банку за звітний рік дохо­ди і витрати зараховуються на рахунки 5040 «Прибуток звітного року, що очікує затвердження» або 5041 «Збиток звітного року, що очікує затвер­дження».

16. Рахунки в класі 8 відкриваються банками для ведення управлінсь­кого обліку та кореспондують тільки між собою. Залишки за рахунками класу 8 не враховуються під час складання фінансової звітності банку.

17. У класі 9 обліковуються позабалансові операції. Бухгалтерський облік операцій за позабалансовими рахунками ведеться за системою по­двійного запису. Позабалансові рахунки кореспондують тільки між собою.

Для відображення операцій за системою подвійного запису використо­вуються рахунки розділу 99. Рахунки можуть кореспондувати між собою без використання контррахунків.

Позабалансовий рахунок є активним, якщо під час переведення його на баланс дебетується балансовий рахунок. Наприклад, рахунок 9020 «Гаран­тії, що надані клієнтам» — активний, тому що в разі сплати коштів за на­даною гарантією банк дебетуватиме рахунок балансу «Сумнівна заборго­ваність за виплаченими гарантіями» або «Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками».

Позабалансовий рахунок є пасивним, якщо під час переведення його на баланс кредитується балансовий рахунок. Наприклад, рахунок 9110 «Зобов’язання з кредитування, що отримані від банків» — пасивний, тому що в разі отримання коштів за кредитною лінією банк кредитуватиме ба­лансовий рахунок групи 162 «Кредити, що отримані від інших банків».

Рахунки розділів 90—95 використовуються для обліку зобов’язань та вимог за укладеними, але ще не виконаними договорами, такими, як кре­дитні лінії, дозволений овердрафт, непокриті безвідкличні акредитиви, рі­зні гарантійні зобов’язання, зобов’язання за цінними паперами, спотові, форвардні контракти та договори з купівлі-продажу іноземної валюти й інших фінансових інструментів. Рахунки розділів 90—95 можуть бути ак­тивними або пасивними.

Рахунки розділів 96—98 використовуються для обліку списаних акти­вів, документів, цінностей, розрахунків за операціями з приватизації і до­вірчого управління.

Рахунки розділу 99 — це контррахунки, які використовуються для по­двійного запису операцій за рахунками 90—98. Контррахунки відкрива­ються в аналітичному обліку в будь-якому розрізі на розсуд банку.


Додаток

до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України

Вимоги до нумерації рахунків аналітичного обліку

1. Усі номери рахунків аналітичного обліку, що відкриваються банка­ми, мають формуватися за такою схемою:

АААА К ЕЕЕЕЕЕЕЕЕ,

де АААА — номер балансового (позабалансового) рахунка (4 симво­ли);

К — ключовий (контрольний) розряд (1 символ);

ЕЕЕЕЕЕЕЕЕ — інформація щодо аналітичного рахунка (до 9 симво­лів).

Довжина номера рахунка не є фіксованою. Максимальна довжина но­мера рахунка становить 14 символів, мінімальна — 5 символів.

Сегмент ЕЕЕЕЕЕЕЕЕ визначається банком самостійно. До складу цьо­го сегмента можуть включатися код контрагента, порядковий номер раху­нка, номер філії, код валюти тощо.

До розрахунка ключового розряду входять сегменти АААА, ЕЕЕЕЕЕ­ЕЕЕ номера рахунка та коду банку.

2. Наводимо такі приклади обчислення ключового розряду в номері рахунка:

Приклад 1.

Обчислення ключового (контрольного) розряду за рахунком 1211к728011234 для банку, код банку 300001 (або 30000 — без ключового (контрольного) розряду) здійснюється таким чином:

запишемо рахунок, для якого потрібно обчислити ключовий (контро­льний) розряд, у такому вигляді:

30000 1 2 1 1 к 7 2 8 0 1 1 2 3 4;

множимо його цифри порозрядно на умовну суму:

1 3 7 1 3 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7 3 0 0 0 0 1 2 1 1 к 7 2 8 0 1 1 2 3 4

X

1 3 7 1 3 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7

3 0 0 0 0 3 4 1 3 0 7 6 6 0 3 7 2 9 8;

в отриманому результаті запишемо лише одиничні розряди, не врахо­вуючи вищих;

отримані цифри додаємо:

3 + 0 + 0 + 0 + 0 + 3 + 4 + 1 + 3 + 0 + 7 + 6 + 6 + 0 + 3 + 7 + 2 + 9 + 8 = 62; додаємо кількість символів рахунка (у цьому прикладі — 14):

62 + 14 = 76;

останній розряд отриманої суми завжди множимо на 7:

6 х 7 = 42;

останній розряд отриманої суми 2 є ключовим (контрольним) розрядом для рахунка 1211к728011234;

аналітичний рахунок має номер 12112728011234.

Приклад 2.

Обчислення ключового (контрольного) розряду за рахунком 1211 к7281 для того самого банку здійснюється таким чином:


9032776590000331.html
9032813872799243.html
    PR.RU™